Brodnicki Park Krajobrazowy

Park znajduje się na terenie gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Biskupiec i Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie). Cały obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego wchodzi w skład Zielonych Płuc Polski. Powierzchnia Parku zajmuje prawie 17 tys. ha. Siedziba Parku mieści się w Grzmięcy.  Na terenie Parku istnieje 9 rezerwatów: Mieliwo, Retno, Stręszek, Okonek, Żurawie Bagno, Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny, Bachotek, Bagno Mostki oraz Rzeka Drwęca. 

Przez obszar Parku biegnie atrakcyjny szlak kajakowy – rzeka Skarlanka oraz ponad 40 jezior głównie rynnowych i ułożonych w równoległe ciągi. Dominującym typem zbiorowisk roślinnych są lasy. Na terenach podmokłych występuje łęg olszowy z olszą czarną jako gatunkiem przewa­żającym w zbiorowisku. Wśród zbiorowisk borowych dominują bory świeże. Wiele jest również naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, szuwarowych i wodnych. 

 

 

 

Występują tu takie rośliny chronione, jak: zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, marzanka wonna, orlik pospolity, lilia złotogłów, storczyk plamisty, goździk piaskowy. Ze zwierząt spotykamy tu: bielika, orlika krzykliwego, bąka, żurawia, trzmielojada, wilgę i wiele innych. Na terenie Parku wytyczno wiele ścieżek dydaktycznych tj. piesza ścieżka dydaktyczna Bobrowiska czy kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego Bachotek.